Vedtægter for Herlev Svømning

(Download som pdf)
1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL
Foreningens navn er Herlev Svømning med hjemsted i Herlev Kommune.
Foreningens formål er at skabe, bevare og fremme interessen for svømme- og livredningsaktiviteter på ethvert niveau. 2. MEDLEMMER
Som medlem optager foreningen enhver, der opfylder Dansk Svømmeunions amatørbestemmelser. Der kan endvidere optages passive medlemmer.
Æresmedlemmer vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 3. KONTINGENT
Kontingentet fastsættes hvert år af bestyrelsen.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen bevilge et medlem kontingentfritagelse.
Kontingentet betales ved indmeldelse på den af bestyrelsen fastsatte måde, og ved indmeldelse betales yderligere et af bestyrelsen fastsat indmeldelsesgebyr.
Hvis kontingentet ikke er betalt ved udgangen af betalingsperiodens første måned, rykkes medlemmet én gang, og finder betaling herefter ikke sted, er medlemskabet ophørt. 4. UDMELDELSE
Udmeldelse skal ske skriftligt med virkning fra kontingentperiodens udløb, dog gælder ved eventuel efterfølgende indmeldelse i en anden svømmeklub §4 i vedtægter for Dansk Svømmeunion. 5. EKSKLUSION
Medlemmer der modarbejder foreningen eller i øvrigt viser sig uværdige til at være medlemmer, kan af en enstemmig bestyrelse ekskluderes af foreningen. 6. BESTYRELSE
Foreningen ledes af en bestyrelse på højst 9 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer, der er fyldt 18 år.
Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i en valgperiode, kan bestyrelsen supplere sig selv med virkning indtil førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsens formand, kasserer og systemadministrator udpeges af generalforsamlingen.
Lige år afgår formand, systemadministrator og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer
Ulige år afgår kasserer og 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden.
Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder. 7. TEGNING AF FORENINGEN
Foreningen tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem i foreningen. Til varetagelse af foreningens løbende sædvanlige økonomiske administration kan kassereren tegne foreningen alene. 8. REGNSKAB OG REVISION
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen valgte revisorer.
Revisorerne og én suppleant vælges på generalforsamlingen for ét år ad gangen. 9. GENERALFORSAMLING
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. marts med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning
2. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
3. Forslag
4. Valg til bestyrelsen
5. Valg af revisorer
6. Valg af svømmerepræsentanter til svømmeudvalget
7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

10. VALG AF DIRIGENT
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør om generalforsamlingen er lovlig, leder generalforsamlingen og afgør ethvert spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivning og
disses resultater. 11. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt i Herlev Bladet med 21 dages varsel eller på foreningens hjemmeside, med 21 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan
forkortes til 10 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen Stk. 2:
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller medlemmerne er blevet gjort bekendt med forslaget ved opslag på foreningens træningssteder eller foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen. Stk. 3:
Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance. Forældre eller værger for medlemmer, der ikke er myndige samt trænere, har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Stk. 4:
Alle aktive med mindst 3 måneders medlemskab har stemmeret.
Passive medlemmer har ikke stemmeret
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 12. GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGSDYGTIGHED
Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal. Stk. 2:
Forslag om vedtægtsændringer kan kun ændres af en generalforsamling og der kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 3

Forslag om foreningens opløsning kan dog kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer til stede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt.

13. STARTFÆLLESKAB
Startfællesskab kan vedtages på en generalforsamling med simpelt stemmeflertal. 14. FORHOLD VEDRØRENDE PÆDOFILI
Afdelingen er aktiv i forebyggelse og bekæmpelse af pædofili i idrætsmiljøet. Samtlige trænere og ledere over 17 år kontrolleres for eventuelle tidligere forhold, som henhører under emnet. Stk. 2:
Kontrollen foretages minimum hvert andet år. I forbindelse med nyansættelser og indtræden i bestyrelse eller udvalg foretages ligeledes kontrol. Kontrollen udføres ved indhentning af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (DCK) jf. §36 i bekendtgørelse fra 2001 om behandling af personoplysninger i DCK. Stk. 3:
Afdelingen afviser konsekvent ansættelse af og bortviser personer, der har været dømt i henhold til ovenstående. Ligeledes afvises ansættelse af personer, der nægter at underskrive samtykkeerklæring for kontrol. Stk. 4:
Såfremt mistanke til en person skulle opstå videreføres sagen øjeblikkelig til Kommunens Børne- og Kulturforvaltning. Formanden og et bestyrelsesmedlem er af afdelingen udpeget som kontaktpersoner vedrørende emnet. Stk. 5:
Afdelingen har fastsat følgende retningslinier for samvær med børn:
– Ingen træner eller holdleder må sove alene med børnene på rejser, ture m.m.
– Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum
– Man inviterer ikke enkelte børn hjem til sig. 15. OVERSKUD/FORMUE VED FORENINGENS OPHØR
Ved ophør af foreningen Herlev Svømning tilfalder eventuelt overskud/formue Herlev Idrætsforening. Stk. 2:
Foreningens formue indsættes i en anerkendt bank/sparekasse og der må som maksimum opbevares et kontantbeløb på kr. 3.000 hos kassereren.
——————————————————————————
Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 19. august 2020